ad
НОВИНИ

ПП ГЕРБ

Лиляна Павлова1. Лиляна Павлова Николова

Родена e в София. Доктор по икономика, магистър по публична администрация и европейска интеграция от ВСУ “Черноризец Храбър”, бакалавър по международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство, София. От 2002 г. започва работа като експерт в Министерство на финансите, в дирекция „Национален фонд“, а от април 2002 г. до август 2009 г. е началник на отдел в дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите. От август 2009 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, отговарящ за европейските фондове и програми. В този период е и ръководител на Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 и на програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество и национален координатор за участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион. От септември 2011 г. е министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството на Бойко Борисов – пост, който заема до края на неговия мандат през 2013 г.

Кирил Добрев2. Кирил Добрев Добрев

Роден през 1960 г. в Стара Загора. Завършва медицина във ВМИ-Пловдив. Специалист по анестезиология и интензивна медицина.  От март 2010 г. до юни 2011 г. е Изпълнителен директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение в Стара Загора. От юни 2011 г. до април 2012 г. е замeстник-министър на здравеопазването.  Към момента работи като управител и завеждащ отделение по анестезиология и интензивно лечение в новосформираната болница МБАЛ „Св.Иван Рилски”, клон Стара Загора. От 1991 г. до момента е главен асистент в Медицински Факултет при Тракийски университет, в катедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина.

Аксения Тилева3. Аксения Бориславова Тилева

Роденa е в с. Крушовене, Община Долна Митрополия. Магистър по предучилищна педагогика от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. От януари 1995 г. до момента е директор на Целодневна детска градина „Мечо пух” в Казанлък. Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „С грижа за децата до 7”, член на оценителни комисии по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”.

Пламен Йорданов4. Пламен Веселинов Йорданов

На 32 г. от Стара Загора. Завършил е УНСС, гр. София, със специалност „Финанси”. Общински съветник и ръководител на групата общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет-Стара Загора. Председател на постоянната комисия по бюджет и финанси. Общински организационен секретар на ПП ГЕРБ в Стара Загора.

Андон Андонов5. Андон Петров Андонов

На 59 г. от гр. Стралджа. Магистър по електроенергетика от „Машинно-електротехнически институт” във Варна. Работи в „Мини Марица–изток” ЕАД. Ръководител на електроснабдителен район „Марица–изток”.

Пламен Русев6. Пламен Тенев Русев

На 48 г. от Стара Загора. Магистър по изчислителна техника от Техническия университет в София и по счетоводство и контрол от УНСС. Доктор на науките.
Управлява група компании, работещи в областта на туризма, строителството и химическата промишленост.  Член на Управителния съвет на Търговско-промишлената палата-Ст. Загора. Народен представител от 41-то Народно събрание.

Мирослав Вълев7. Мирослав Бинев Вълев

На 39 г. от гр. Сливен.

Магистър юрист от Бургаски свободен университет. Главен юрисконсулт в Община Раднево.

Нели Калнева-Митева8. Нели Иванова Калнева-Митева

Родена в с. Шаново, общ. Мъглиж. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство. Притежава свидетелство за учителска правоспособност от Техническия университет в Габрово. Народен представител от 41-то Народно събрание. Заместник-директор по административно-стопанската дейност в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” в Стара Загора.

Деляна Николова9. Деляна Добромирова Николова

Родена в гр. Чирпан. Юрист. Притежава сертификат от Българската търговско-промишлена палата. Изпълнителен директор в Сдружение с нестопанска цел „МИГ Чирпан”.

Христо Бонев10. Христо Пенчев Бонев

На 66 г. от Стара Загора. Завършил е Техникум по механотехника. До 2011 г. организационен секретар на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на работодателя – Стара Загора”.  Към момента е общински съветник от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Стара Загора.

Ангел Филипов11. Ангел Бориславов Филипов

На 33 г. от Стара Загора. Магистър по счетоводство и контрол от Техническия университет във Варна. Завършва университета „Пол Валери” във Франция със специалност френски език и култура. Работил е като стажант–асистент в Европейския парламент в Брюксел. Към момента е ревизор и финансов контрольор към отдел „Вътрешен финансов контрол” в „Мини Марица–изток” ЕАД.

Радостин Танев12. Радостин Радославов Танев

На 28 г. от Стара Загора. Магистър по финансов мениджмънт от Стопанска академия „Димитър Ценов” в Свищов. Специалист продажби на селскостопанска техника в „КАРАД” ООД.

Цветелин Кършаков13. Цветелин Димов Кършаков

На 28 г. от Стара Загора.  Завършил е  противодействие на престъпността и опазване на обществения ред във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Специалист административно обслужване на кметства в Община Стара Загора.

Мариян Георгиев14. Мариян Георгиев Димитров

На 28 г. от Стара Загора. Студент по бизнес администрация в Колежа по икономика и администрация в Пловдив. Управител на търговско дружество „Офис Джет” ООД.

Динко Михайлов15. Динко Танев Михайлов

На 27 г. от Стара Загора. Студент специалност „Строителство на сгради и съоръжения” във Висше строително училище „Любен Каравелов”-София. Производител на мебели в „Труд 97” ООД.

Кристиян Стоилов16. Кристиян Колев Стоилов

На 26 г. от Стара Загора. Завършил е специалност социални дейности в Тракийски университет-Стара Загора. Социален работник в Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” в Стара Загора.

Рени Андонова17. Рени Йорданова Андонова

Родена в Стара Загора. Филолог по френски, английски и италиански език от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Главен експерт в Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция” в Община Стара Загора.

Добрин Янков18. Добрин Георгиев Янков

На 30 г. от Стара Загора. Завършил е  противодействие на престъпността и опазване на обществения ред във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.   Управител в „Медиа груп” ЕООД и общински съветник от ПП ГЕРБ в Общински съвет-Стара Загора.

Христина Милчева19. Христина Танчева Милчева

Родена е в гр. Хасково. Висше образование по здравни грижи от Медицински колеж в Хасково, магистър по биология от ПУ „Паисий Хилендарски” и „Обществено здраве и
здравен мениджмънт”. Доцент по социална медицина, обществено здраве и здравни грижи, доктор по педагогика. Директор на Медицински колеж към Тракийски университет и хонорован доцент в Медицински университет в гр. Пловдив, катедра „Сестрински и акушерски грижи”. Към момента е и общински съветник от ПП ГЕРБ в Общински съвет–Стара Загора.

Гочо Карагьозов20. Гочо Янчев Карагьозов

На 38 г. от Стара Загора. Завършил е колеж по туризъм „Асен Златаров”-Бургас. Висше образование по бизнес администрация от Югозападен университет „Неофит Рилски”-Благоевград. Магистър по стопанско управление в същото висше учебно заведение. Управител на „КОРПОРА–МЕД” ООД.

Мария Желязкова21. Мария Живкова Желязкова

На 24 г. от Казанлък.

Магистър по ветеринарна медицина от Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет. Ветеринарен лекар в Клиника за дребни животни, гр. Стара Загора.

Петко Петков22. Петко Недялков Петков

На 46 г. от Стара Загора. Завършил е психология в СУ „Св. Климент Охридски”. Докторант по история и теория на изкуството. Учител в ПГЕ „Джон Атанасов”-Стара Загора.

Към ИЗБОРИ 2013…

© 2013-2015 NBP.bg. Реализация Медиа Системи ЕООД